Dự án Ai & Blockchain đã thực hiện

Chúng tôi có thể phát triển các ứng dụng sử dụng công nghệ mới như AI, blockchain, xây dựng, vận hành hệ thống nhiều tính năng dễ scale từ đầu.

Card image

BlockChain, Zk Rollups giúp scaling số lượng giao dịch

Chuyển UniswapV3 sang zkSync

Card image

AI、Blockchain、トレンドの技術 - 2020

Package nội bộ: tool test tự động

Card image

App - 2020

Oculus VR App

Card image

App - 2019

Ứng dụng chat

Card image

R&D

Nghiên cứu phát triển (IoT, Machine learning,…)

Card image

App/Web - 2020

Hệ thống blockchain cá nhân