Dự án Business Systems đã thực hiện

Chúng tôi có thể phát triển từ bước high-level cả các hệ thống có nghiệp vụ phức tạp như maching, quản lí doanh thu, kho vận,...

Card image

Web - 2020

Rental-mine case study

Card image

Web - 2020

Phát triển cổng thông tin điện từ về các sự kiện gặp mặt

Card image

Web - 2019

Hệ thống quản lí giao thông