Dự án Business Systems đã thực hiện

Chúng tôi có thể phát triển từ bước high-level cả các hệ thống có nghiệp vụ phức tạp như maching, quản lí doanh thu, kho vận,...

Card image

WebSocket, ExoPlayer

Ứng dụng Android TV

Card image

Kubernetes, On Premise

Hệ thống theo dõi hàng hóa

Card image

Web - 2020

Rental-mine case study

Card image

Web - 2020

Phát triển cổng thông tin điện từ về các sự kiện gặp mặt

Card image

Web - 2019

Hệ thống quản lí giao thông