Dự án App đã thực hiện

Chúng tôi cung cấp dịch vụ phát triển ứng dụng mobile từ native apps cho tới cross-platform.

Card image

App/Web - 2018

Game portal App

Card image

App - 2017

Windows App

Card image

App - 2019

Live Social

Card image

App - 2018

Phát triển game mobile

Card image

App - 2019

Phát triển game mobile