Package nội bộ: tool test tự động

Cung cấp service bottest trên nền tảng tự động.

Thời gian phát triển:2 năm
Đội:5 người

Công nghệ:Java, Python

Bottest là 1 tool set có thể thực hiện 2 tác vụ sau:

A. Tự động hóa test process

– Tự động tạo test case và chạy trên các trình duyệt, hệ điều hành khác nhau.

– Có thể chạy test trên PC cá nhân hoặc máy chủ

– Tạo kịch bản test bằng cách cài extension Bottest trên Chrome và quay lại thao tác test.

– Lập kế hoạch test.

B. Quản lí chất lượng phần mềm

– Quản lí milestone

– Quản lí test suite

– Báo cáo hằng ngày

– Liên kết với các tool Redmine, Jira để báo cáo bug.

Xem thêm các dự án liên quan