Hệ thống blockchain cá nhân

Hệ thống được xây dựng trên mã nguồn của Ethereum, bao gồm các thành phần Web wallet, PC wallet (MAC, Windows), mobile wallet

Thời gian phát triển:10 tuần
Đội:3 người

Công nghệ:Go Lang , Meteor , Node JS , Swift , Java Android, Web3 , JSON RPC , P2P

Đây là một hệ thống private Blockchain xây dựng cho khách hàng Nhật

  • Nó tạo ra đồng tiền mới chuyên để thanh toán các dịch vụ mua bán video , bonus cho các diễn viên đóng phim online.
  • Hệ thống được xây dựng trên mã nguồn của Ethereum, bao gồm các thành phần Web wallet, PC wallet (MAC, Windows), mobile wallet.
Xem thêm các dự án liên quan